LỊCH CÔNG TÁC CỦA CƠ QUAN
  • THỨ HAI (03/05/2021)
  • Sáng
  • - Nghỉ Lễ
  • Chiều
  • - Nghỉ Lễ
  • THỨ BA (04/05/2021)
  • Sáng
  • - 9h00: Hội ý cốt cán; phỏng vấn thành lập ngành
  • Chiều
  • THỨ NĂM (06/05/2021)
  • Sáng
  • - 8h00: Kiểm tra, rà soát phân hạng chợ ở huyện Lệ Thuỷ (Đ/c Nam- PGĐ, QLTM). Xe 2151.
  • Chiều
  • - 14h.00: Họp tổng kết rà soát, kiểm tra phân hạng chợ, ký biên bản chung tại UBND huyện Bố Trạch - đ/c Nam PGĐ - xe 2151
   - Phó Giám đốc - Phan Hoài Nam:
    + 14h.00: Họp tổng kết rà soát, kiểm tra phân hạng chợ, ký biên bản chung tại UBND huyện Bố Trạch
  • THỨ SÁU (07/05/2021)
  • Sáng
  • - 8h00: Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh (GĐ Sở - Xe 01005)
   - 8h00: Kiểm tra, rà soát phân hạng chợ ở huyện Quảng Ninh (Đ/c Nam- PGĐ, QLTM - Xe 2151)
  • Chiều